เลือกหน้า

ร่วมงานกับเรา/Recruit

เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำพาบุคลากรจากหลากหลายพื้นที่และที่มีความแตกต่างทางด้านพื้นเพ ทั้งเชื้อชาติ เพศ อายุ และตำแหน่ง มาทำงานร่วมกัน

ด้วยการสร้างมาตรฐานให้องค์กรและสร้างความประทับใจให้แก่บุคลากรของเรา สิ่งนี้ทำให้พนักงานของเราสามารถนำจุดแข็งและประสบการณ์เฉพาะของตนออกมา

อีกทั้งยังเพิ่มพูนทักษะความเชี่ยวชาญซึ่งกันและกัน nms จึงได้เปิดโอกาสในการสรรหาบุคลากรเพิ่ม เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ

Application form

If you are interested in our company, apply now!
Your expected future is waiting for you!